Ammattisanastoa

Suorahakualan ammattitermejä

Suorahakukonsultoinnissa esiintyy ammattisanastoa, jonka alkuperäiset termit ovat lähtöisin englannin kielestä. Seuraavassa joitakin tavallisimmin käytettyjä ilmaisuja:


CV

Curriculum vitae, Euroopassa käytössä oleva nimi asiakirjalle, jossa on kuvattuna ehdokkaan koulutukseen ja ammatilliseen historiaan liittyvät asiat, Yhdysvalloissa samasta dokumentista käytetään nimitystä resumé.


Executive Search

Yritysjohdon suorahakun liittyvä työprosessi.


File

Ehdokastiedostot. Tiedostot muodostuvat cv-tyyppisistä tiedoista, jotka ehdokkaat ovat luovuttaneet luottamuksellisina konsultin käyttöön tiettyä tarkoitusta varten. Työelämän säädöksissä tarkoin määritelty mitä tietoja voidaan kerätä ja säilyttää ja milloin ne on hävitettävä. Suorahakuyritykset velvollisia tekemään ilmoituksen rekistereistään asiaa valvovalle viranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu.


Follow-Up

Seurantakeskustelu, tarkoitetaan valinnan jälkeen tapahtuvaa valitun henkilön työmenestyksen ja onnistumisen seurantaa.


Headhunter

Käytetään executive search konsultin synonyyminä, toisinaan kuulee käytettävän rekrytointikonsultinkin ammattinimikkeenä.


Long List

Researcherin tuottama tutkimuskooste hakuprofiilin mukaisesta ehdokasjoukosta.


Off-Limit

Toimeksiannon yhteydessä nimetyt yritykset, joiden kanssa konsulttiyrityksellä on liikesuhde, minkä vuoksi ei voi ammattieettisistä ja sopimuksellisista syistä olla yhteydessä.


Henkilöprofiili

Tiivistelmä niistä taidoista ja ominaisuuksista, mitä haettavalta henkilöltä odotetaan.


Researcher

Suomalaisissa suorahakuyrityksissä kuuluu tavallisesti yrityksen omaan henkilökuntaan. Elinkeinoelämään erikoistunut tietopalveluasiantuntija. Tehtävänä tunnistaa henkilöprofiiliin sopivat suorahaun kohdeyritykset ja ehdokkaat.


Referenssit

Suosituslausunnot, perustuvat ehdokkaan itsensä ilmoittamiin henkilöihin, jotka ovat valmiita esittämään arviointinsa ehdokkaan toiminnasta ja työsaavutuksista.


Short List

Tarkoitetaan sitä ehdokasryhmää, joka konsulttiyrityksen arvion mukaan täyttää henkilöprofiilin mukaiset valintakriteerit ja jotka tullaan esittelemään toimeksiantajayritykselle, tavallisimmin kooltaan 3-5 henkilöä.


Soveltuvuusarviointi

Johtajaominaisuuksien arviointia voidaan syventää psykologisiin menetelmiin perustuvalla henkilöarvioinnilla. Aivan ylimmän johdon valinnoissa saavutetuilla meriiteillä suurempi painoarvo minkä vuoksi käyttö vaihtelee.


Toimeksiantomuistio

Asiakirja, johon konsultti on kirjannut käytyjen keskustelujen perusteella hakuun liittyvät tärkeät tekijät. Näitä voivat olla mm yrityksen tulevaisuuden suunnitelmat, organisaation rakennetta ja hallintoa koskevat asiat, haettavan henkilön hakuprofiili, aikataulu, työn raportointi sekä erityiset luottamuksellisina pidetyt asiat. Asiakkaan hyväksymä toimeksiantomuistio ohjaa keskeisellä tavalla konsultin myöhempää työskentelyä.