Suorahakualan ammattitermejä

Suorahakualan ammattitermejä

Suorahakukonsultoinnissa esiintyy ammattisanastoa, jonka alkuperäiset termit ovat lähtöisin englannin kielestä. Seuraavassa joitakin tavallisimmin käytettyjä ilmaisuja:


EXECUTIVE SEARCH / SUORAHAKU / HEADHUNTING

Suorahaku (executive search, headhunting) on sopivien ehdokkaiden etsimistä avoimeen tai mahdollisesti avautuvaan työtehtävään. Sopivia ehdokkaita etsitään aktiivisesti esimerkiksi julkisista tiedonlähteistä ja heihin otetaan suoraan yhteyttä sekä tiedustellaan heidän kiinnostustaan kyseiseen tehtävään. Tuleva työnantaja antaa toimeksiannon suorahakuyhtiölle, joka etsii tehtävään pätevät ehdokkaat, haastattelee heidät ja esittelee heistä sopivimmat asiakkaalle. Toimeksiannon teettävä työnantaja tekee kuitenkin itse lopullisen päätöksen siitä, kuka tehtävään valitaan. Tyypillisesti suorahaussa kartoitetaan (ks. ehdokaskartoitus, eng. desk research) useita kymmeniä tai jopa satoja päteviä ehdokkaita. Heistä haastatellaan 10–20 parasta, joista asiakkaalle esitellään 3–7 henkilöä. Perinteinen toimeksiantopohjainen suorahaku on yleistynyt rekrytointitapana. Lisäksi yritykset ovat myös alkaneet ottamaan omaan palvelukseensa sisäisiä suorahakuosaajia etsimään organisaatiolle uusia työntekijöitä. Suorahakua käytetään rekrytointimenetelmänä myös asiantuntijatason ja keskijohdon positioita täytettäessä, ylemmän johdon osalta suorahaku on vielä yleisempää.


EHDOKASKARTOITUS

Ehdokaskartoitus (engl. longlist) on pätevien ehdokkaiden etsimistä avoimeen työpaikkaan ilman, että paikasta ilmoitetaan julkisesti esimerkiksi työnhakupalvelussa tai sosiaalisessa mediassa. Ehdokaskartoituksen avulla tavoitetaan aktiivisten työnhakijoiden lisäksi myös niin sanottuja passiivisia työnhakijoita samaan tapaan kuin perinteisessä suorahaussa.

Ehdokaskartoitus eroaa suorahausta siinä, että ehdokashakuun ei liity kasvokkain tapahtuvaa ehdokkaiden haastattelua, vaan rekrytoiva organisaatio voi itse valita ja haastatella sopivimmiksi katsomansa ehdokkaat tai antaa suorahakuyhtiön jatkaa suorahakutoimeksiannolla. Ehdokaskartoitus on yleensä perinteistä suorahakua lyhyempi ja kevyempi prosessi, jossa toteutetaan ainoastaan hakusuunnitelman (engl. research plan) laatiminen ja sen perusteella tehtävä ehdokaskartoitus (eng. desk research), jonka tuloksena saadaan ns. pitkälista (eng. long list), sekä mahdollisesti ehdokkaiden ensimmäinen kontaktointikierros.


SUORAREKRYTOINTI

Suorarekrytointi tarkoittaa nopeaa ehdokkaiden etsimistä ja tarjoamista toimeksiantajalle ilman useampivaiheista prosessia. Menetelmä on yleistynyt varsinkin aloilla, jossa on suuri työvoiman tarve. Suorarekrytointi saatetaan sekoittaa suorahakuun, mitä se ei ole.


JULKINEN HAKU, AVOIN HAKU, ILMOITUSHAKU

Julkinen haku, avoin haku ja Ilmoitushaku ovat kaikki synonyymeja toisilleen ja edustavat perinteistä rekrytoinnin muotoa, jossa pyritään houkuttelevalla työtehtävällä ja positiivisella työnantajamielikuvalla tavoittamaan motivoituneita työntekijöitä ja saamaan heidät hakemaan avointa tehtävää. Suorahakua saatetaan joskus tukea ilmoitushaulla.


ANSIOLUETTELO, CV, RESUME

Ansioluettelo (eli curriculum vitae, CV) on luettelo hakijan aikaisemmista saavutuksista ja osaamisesta sisältäen listausta työpaikoista, kouluista, kursseista yms. Ansioluettelon tarkoitus on antaa mahdollisimman laaja kuva hakijan osaamisesta, ominaisuuksista ja motivaatiosta tiiviissä muodossa. Tiivistetyssä muodossa tulisi kertoa kaikki oleellinen henkilöstä ja hänen taustoistaan. Henkilötietojen lisäksi tärkeimmät ansioluettelon osat ovat koulutus, aikaisempi työkokemus sekä kielitaito. Ansioluettelo voi sisältää myös tietoa aikaansaannoksista ja henkilökohtaisista ominaisuuksista. Suomessa myös asevelvollisuuden suorittamisesta voidaan mainita CV:ssä. CV:n suositeltu pituus on korkeintaan kaksi sivua, jolloin sitä lukevan henkilön on helppo nähdä kaikki olennainen. CV on ainoa liite, joka on tapana liittää työhakemukseen pyytämättäkin. Kaikki muut liitteet lähetetään vain pyydettäessä.


GDPR

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, 2016/679 (engl. General Data Protection Regulation, GDPR) on Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission yhteinen pyrkimys yhtenäistää tietosuojaa koskeva lainsäädäntö kaikkien Euroopan unionin jäsenmaiden kesken. EU:n sisäisen säätelyn lisäksi se koskee myös tahoja, jotka tallentavat EU:ssa asuvien henkilöiden henkilötietoja Euroopan unionin ulkopuolelle. Yleisen tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on ensisijaisesti vahvistaa EU:ssa asuvien henkilöiden oikeuksia omiin henkilötietoihinsa sekä yksinkertaistaa sääntely-ympäristöä niin, että sekä EU:n sisäinen että kansainvälinen liiketoiminta helpottuu


FOLLOW-UP

Seurantakeskustelulla tarkoitetaan valinnan jälkeen tapahtuvaa valitun henkilön työmenestyksen ja onnistumisen seurantaa.


OFF-LIMIT / RAJOITUKSET / RAJAUKSET

Toimeksiannon yhteydessä nimetyt yritykset, joiden kanssa konsulttiyrityksellä tai toimeksiantajalla on sellainen liikesuhde, jonka vuoksi mm. kandidaattikartoitusta ei voida kohdentaa näihin ammattieettisistä ja sopimuksellisista syistä.


HENKILÖARVIOINTI

Henkilöarvioinnin tavoitteena on kartoittaa työnhakutilanteessa hakijan ja määritetyn tehtäväkokonaisuuden yhteensopivuutta.

Lähtökohtana ovat tehtäväkentästä ja toimintaympäristöstä tulevat tarpeet ja haasteet. Niiden pohjalta määritetään toimeksiantajan kanssa, mitkä tekijät ovat keskeisiä kriteerejä ko. tehtävässä menestymiselle ja viihtymiselle.

Arvioinnin avulla selvitetään monipuolisesti hakijan odotuksia ja motivaatiota sekä kriteerien kannalta merkityksellisiä toimintatapoja ja ominaisuuksia. Tavoitteena on löytää mahdollisimman hyvä yhteensopivuus tehtävän vaatimusten sekä hakijan ominaisuuksien, odotusten ja valmiuksien välillä.

Henkilöarviointi tukee molemminpuolista valintapäätöstä sekä antaa toimeksiantajalle informaatiota tehtävään valitun henkilön ohjaamiseen ja tukemiseen. Hakija voi hyödyntää arvioinnin tuloksia ammatillisen kehittymisensä apuvälineenä.

Henkilöarviointeja tekevät koulutuksen saaneet asiantuntijat ja joskus vain laillistetut psykologit. Psykologiliitto on kehittänyt sertifiointijärjestelmän henkilöarvioinnin ammattilaisille. Sertifikaatti todistaa, että henkilö on pätevä tekemään:

  • hyvän henkilöarvioinnin käsikirjan mukaisia psykologisia henkilöarviointeja tai
  • osaamis- ja kompetenssipohjaisia henkilöarviointeja

Suomessa tehdään paljon henkilöarviointeja. Niitä säätelee mm. laki yksityisyyden suojasta työelämässä.


REFERENSSIT / SUOSITTELIJALAUSUNNOT

Suosittelijalausunnot perustuvat ehdokkaan itsensä ilmoittamiin henkilöihin, jotka ovat valmiita esittämään oman näkemyksensä ja arviointinsa ehdokkaan toiminnasta arjessa ja työsaavutuksista.


SHORTLIST

Shortlist tarkoittaa sitä ehdokasryhmää, joka konsulttiyrityksen arvion mukaan täyttää henkilöprofiilin mukaiset valintakriteerit, ovat kiinnostuneet tehtävästä ja antaneet luvan henkilötietojen luovuttamiseen toimeksiantoon liittyen ja jotka tullaan esittelemään toimeksiantajayritykselle. Tavallisimmin shortlist on kooltaan 3-5 henkilöä.