Hyvä ammatillinen käytäntö

Suosituksia hyväksi ammattikäytännöksi

1. Perehtyminen yritykseen

Konsulttiyrityksen edustaja on perehtynyt asiakasyrityksen liiketoimintaan ja organisaatioon ja tavannut toimeksiantajansa ainakin kerran ennen hankkeen käynnistämistä. Suorahakupalvelun tilaajalle on kuvattu konsulttitoimiston käytössä olevat henkilöt ja muut resurssit sekä työmenetelmät.

Mikäli alkuneuvotteluissa ilmenee konsultin ammatillisen tiedon ja elämänkokemuksen perusteella hyvän ammattietiikan vastaisia seikkoja, on hänellä velvollisuus kieltäytyä tehtävästä.

2. Kirjallinen sopimus

Kirjallinen toimeksiantosopimus perustuu tavallisesti tarjoukseen, jossa on kuvattu ainakin toimeksiannon luonne, palvelun laajuus, etsittävän henkilön keskeiset työtehtävät ja vastuualueet sekä valintaperusteet. Tarjouksessa ja tehdyssä sopimuksessa on kirjattu myös kaupalliset ehdot ja aikataulu työsuunnitelman toteuttamiseksi.

3. Rajoitukset

Osapuolet toteavat sopimusta tehtäessä etsintään mahdollisesti vaikuttavat rajoitukset, jotka voivat johtua esimerkiksi toimeksiantajan tai konsulttiyrityksen muista liikesuhteista.

4. Konsulttiyrityksen valintavastuu

Sopimuksessa todetaan konsulttiyritystä koskeva valintavastuu ja sen kesto. Tähän liittyy
tavallisesti onnistumisen seuranta tehdyn valinnan jälkeen. FEX-jäsenyritys ei palkkaa ketään henkilöä eikä aiheuta kenenkään henkilön palkkaamista määritetystä asiakasorganisaatiosta toimeksiantotehtävän täyttämisen jälkeen. Asiakasorganisaatiota koskevat määrittelyt tulee tehdä sopimusta tehtäessä.

5. Työn keskeyttäminen

Toimeksianto voidaan keskeyttää eri syistä. Sopimuksessa on syytä mainita menettelytavat ja keskinäiset velvoitteet tämän tilanteen varalta.

6. Luottamuksellisuus ja vaitiolovelvollisuus

Konsultin työnsä yhteydessä saama asiakasorganisaatiota ja sen henkilöstöä koskeva tieto samoin kuin konsultin työn tilaajalle tuottama tieto on ehdottoman luottamuksellista eikä sitä ole lupa siirtää kolmannelle osapuolelle ilman asianomaisten suostumusta.

Konsultin ja ehdokkaiden väliset neuvottelut ovat myös luottamuksellisia eikä niihin liittyviä tietoja anneta kolmannelle osapuolelle ilman asianomaisen suostumusta. Toimeksiannon hoitamiseen voi liittyä tietyissä tapauksissa erillisiä salassapitosopimuksia.’

7. Konsulttitoimiston muut velvoitteet

Konsulttitoimisto on velvollinen ilmoittamaan omalta osaltaan työhön välittömästi osallistuvien henkilöiden nimet ja yhteystiedot vastuuhenkilö erikseen mainiten. Asiakas pidetään tietoisena toimeksiannon etenemisestä ja asioista, joilla voi olla vaikutusta työsuorituksen saattamisesta tulokselliseen päätökseen.

8. Sopimukseen liittyvät erimielisyydet

Sopimuksessa tulisi olla maininta siitä, miten menetellään mahdollisissa tulkintaa koskevissa erimielisyystilanteissa. Elleivät osapuolet pääse keskenään yhteisymmärrykseen voi asiakas tai yhdistyksen jäsenyritys pyytää FEX:in hallitusta asettamaan avukseen yhdistyksen säännöissä mainitun välitystoimikunnan.

9. Muuta

Konsulttiyritys tai sen palveluksessa oleva henkilö ei missään olosuhteissa ota toimeksiantoa hoitaessaan yksityiseltä henkilöltä vastaan rahapalkkiota tai muuta etua siitä, että se edistää tämän tulemista valituksi johonkin työtehtävään. Hyvän ammattikäytännön vastaisesta toiminnasta voi olla seurauksena huomautus, varoitus tai yhdistyksestä erottaminen.