Hyvä ammatillinen käytäntö

Suosituksia hyväksi ammatilliseksi käytännöksi

FEX antaa suosituksia toimialan eettisille normeille ja ammatilliselle käytökselle, jotta asiakkaamme voivat luottaa FEX-jäsenyritykseen yhteisten hankkeiden aikana. FEX ylläpitää ja kehittää ammattikäytäntöjämme sekä alan standardeja.
FEX:n jäsenyritykset ylittävät sekä alan normit että asiakkaiden odotukset. FEX jäsenet edustavat ja noudattavat toimialan eettisiä ohjeita ja toimivat avoimesti alallaan. FEX:n jäsenet ovat sitoutuneet näihin korkeatasoisiin ammatillisiin käytäntöihin toimimalla asiakkaidensa, ehdokkaidensa, koko yhteisön ja sidosryhmien etujen mukaisesti.

Ammattikäytäntömme koskevat johdon suorahakua sekä johtamisen ja hallitustyön konsultointia. Standardit ohjaavat jäsenyritystemme tekemää konsultointityötä heidän toimiessaan asiakkaidensa luotettavina neuvonantajina.

REHELLISYYS

FEX:n jäsenet ovat kumppaneita asiakkaidensa kanssa toimeksiannoissa, joiden tarkoituksena on tunnistaa, arvioida ja auttaa valitsemaan johtajia.

Menestys näissä kumppanuuksissa riippuu vahvasta, keskinäisestä sitoutumisesta sekä jokaisen osapuolen; konsultin, asiakkaan ja ehdokkaan - keskinäisestä luottamuksesta. Rehellisyys on luottamuksen perusta. FEX:n jäsenet ovat sitoutuneet avoimeen ja rehelliseen toimintatapaan.

FEX:n jäsenet kommunikoivat avoimesti ja säännöllisesti koko toimeksiannon ajan. Toimeksiannon alussa asiakkaat ja konsultit sopivat kirjallisesti tarkoista toimeksiannon ehdoista sisältäen mm. työn laajuuden, luottamuksellisuuden, mahdollisten eturistiriitojen sekä roolien ja vastuiden sekä konsultointipalkkioiden ja maksuaikataulun.

Johdon suorahakutoimeksiannoissa tulee sopia mm. seuraavista keskeisistä asioista:

  • Referenssitarkistukset
  • Ehdokkaiden arvioinnissa käytettävät henkilöarvioinnit
  • Takuu valitun ehdokkaan korvaamiseen sovitussa aikaraamissa
  • Palkkiorakenne ja toimeksiannon maksukäytännöt
  • Off-limiitit

Toimeksiannoissaan jäsenemme ovat sitoutuneet kohtelemaan kaikkia ehdokkaita kunnioittavasti riippumatta uskonnosta, sukupuolesta, kulttuurista, etnisestä taustasta tai muusta taustasta sekä edistämään tasa-arvoa ja moninaisuutta. Tähän sisältyy myös ehdokkaiden pitäminen ajan tasalla heidän asemastaan ja mahdollisuuksistaan toimeksiannon suhteen. Kun ehdokkaat osallistuvat psykometriseen arviointiprosessiin, on tehtävä selväksi, miten tulokset jaetaan asiakkaalle ja ehdokkaalle. FEX:n jäsenet kantavat vastuunsa myös toimeksiannon aikana esiin tulevien yllättäviäkin asioiden viestimisestä. Jäsenet kannustavat kaikkia toimeksiannon osapuolia olemaan täysin avoimia.

Rehellisyys on FEX-suositusten tärkein periaate ja FEX-standardien ohjaava periaate. FEX:n jäsen ei saa vaarantaa sitä milloinkaan tai mistään syystä. Sitoutumisemme rehellisyyteen on ehdoton.

ERINOMAISUUS

FEX:n jäsenet keskittyvät asiakkaidensa liiketoimintatarpeisiin. He tarjoavat korkealaatuisia konsultatiivisia palveluita ja käyttävät hyväksi todettuja tunnettuja ja hyväksyttyjä menetelmiä.

FEX:n jäsenet toimivat toimialan suunnannäyttäjinä muille alan toimijoille.

FEX:n jäsenet sitoutuvat antamaan syvällisen ymmärryksen asiakkaan liiketoimintaan ja vankan menetelmäosaamisen jokaiseen toimeksiantoon. Erinomaisen asiakaskokemuksen tuottaminen alkaa ymmärtämällä asiakasorganisaatioiden liiketoimintatarpeita ja kulttuuria.

Johtotehtävähauissa FEX:n jäsenet tekevät yhteistyötä asiakkaiden kanssa toteuttamalla kattavan tarvearvioinnin, tehtävänkuvauksen ja hakustrategian. Lisäksi he määrittelevät yhteistyössä toimeksiantajan kanssa kulttuuriset ja monimuotoisuuden näkökulmat sekä toivotut taidot, kyvykkyydet ja kokemuksen, jotka kaikki auttavat varmistamaan ehdokkaan onnistumisen kyseisessä tehtävässä.

”Erinomaisuus” edellyttää, että FEX:n jäsenet ovat perusteellisia toimeksiannoissaan, toimivat sopimukseen perustuen asiakassuhteissaan ja pitävät kaikki yrityksessään olevat työntekijät tietoisina FEX:n ammattikäytännöistä ja standardeista.

OBJEKTIIVISUUS JA RIIPPUMATTOMUUS

FEX:n jäsenet palvelevat asiakkaitaan luotettuina neuvonantajina sekä toteuttavat toimeksiantonsa täysin puolueettomina ja riippumattomina.

Eettiset periaatteet vaikuttavat konsultointityömme kaikkiin osa-alueisiin, olivatpa ne sitten yrityksen johtajahakuja, arviointeja tai johtamisen kehittämistä.

Suorittaessaan johdon suorahakutehtäviä jäsenet käyttävät itsenäistä harkintaa ehdokkaiden tunnistamisessa ja arvioinnissa. Jokainen ehdokas arvioidaan perusteellisen prosessin avulla, josta konsultti ja asiakas ovat sopineet etukäteen. Ehdokkaiden arviointi suoritetaan ammattitaidolla ja puolueettomuudella.

DIVERSITEETTI / MONIMUOTOISUUS

FEX:n jäsenet arvostavat hyvää johtamista riippumatta johtajien etnisestä taustasta, uskonnosta, sukupuolesta, kulttuurista tai muusta taustasta. FEX jäsenyritykset pyrkivät omalla toiminnallaan edistämään monimuotoisuutta.

Luotettavina neuvonantajina FEX:n jäsenet tarjoavat asiakkailleen neuvonantoa. Tähän sisältyy kilpailukentän ymmärtäminen ja monimuotoisen johtamisen tuoma kilpailuetu. FEX:n jäsenet pyrkivät hyödyntämään monimuotoisuuden ja oman roolinsa rakentaessaan kilpailuetua asiakkailleen.

FEX:n jäsenet ymmärtävät ja auttavat asiakkaitaan saavuttamaan monimuotoisuuden tavoitteet mm. seuraajasuunnittelun, johtajahakujen tai hallitus- ja johtamiskonsultoinnin avulla.

Koska kyvykkäistä johtajista käydään jatkuvaa kilpailua, myös menestyvien organisaatioiden on houkuteltava ja sitoutettava huippuehdokkaita. FEX:n jäsenet auttavat asiakkaitaan kyvykkyyksien tunnistamisessa, valitsemisessa sekä uuteen tehtävään integroinnissa, ja auttavat siten asiakkaitaan tunnistamaan ja rakentamaan tehokasta ja osallistavaa organisaatiokulttuuria.

LUOTTAMUKSELLISUUS

FEX:n jäsenet kunnioittavat kaikkea luottamuksellista tietoa, jonka asiakkaat ja ehdokkaat heille luovuttavat. Asiakas- ja ehdokassuhteet perustuvat luottamukseen.

FEX:n jäsenet suojaavat sekä asiakkaita että ehdokkaita koskevat luottamukselliset tiedot lakien ja asetusten vaatimusten mukaisesti. Jäsenet ylläpitävät hyvää riskien hallintaa tietomurtojen varalta ja kohtelevat kaikkea asiakas- ja ehdokastietoa ehdottoman luottamuksellisesti.

Jäsenet käyttävät toimeksiantoihin liittyviä tietoja tarpeen mukaan vain asiakkaan tai ehdokkaan suostumuksella ja vain asiakassuhteen yhteydessä. Asiakkaan tai ehdokkaan tietoja ei koskaan jaeta toimeksiannon ulkopuolella, eikä niitä käytetä konsultin omaan tai muiden osapuolten henkilökohtaiseen hyötyyn.

ETURISTIRIITOJEN VÄLTTÄMINEN

FEX:n jäsenillä on eettinen velvollisuus välttää eturistiriitoja asiakkaidensa kanssa ja ratkaista mahdollisesti syntyneet tilanteet sopimalla tai luopumalla ristiriidan alaisesta toimeksiannosta.

Jäsenet suorittavat tarkan eturistiriitatarkistuksen ennen toimeksiantosopimuksen solmimista asiakkaidensa kanssa. FEX:n jäsenillä on kokemusta pelisääntöjen asettamisesta ja asiakkaiden suojaamisesta kuten myös itsensä suojaamisesta mahdollisilta eturistiriidoilta, kaikkia näitä asioita oma-aloitteisesti edistäen.

Toisinaan konflikti tai konfliktin osa voi kehittyä toimeksiannon aikana, mikä voi heikentää FEX jäsenen kykyä suoriutua toimeksiannosta. Näissä tapauksissa jäsenet ilmoittavat välittömästi muuttuneet olosuhteet asiakkailleen ja pyrkivät ratkaisemaan ongelman. Jos ratkaiseminen sopimalla ei ole mahdollista, jäsenet luopuvat toimeksiannosta pikemminkin kuin vaarantavat rehellisyyttään.

ASIAKAS- JA EHDOKASTYYTYVÄISYYS

FEX:n jäsenet ovat sitoutuneita varmistamaan erinomaisen toimeksiantaja- eli asiakaskokemuksen lisäksi myös erinomaisen ehdokaskokemuksen, ja arvioimaan ja mittaamaan molempia säännönmukaisesti osana suorahakuprosessiaan. Mikäli mittauksissa ilmenisi poikkeamia, FEX:n jäsenet ovat sitoutuneita välittömästi korjaamaan mahdollisesti ilmenneet epäkohdat.